Wybierz kategorię, która Cie interesuje
Strona główna/Blog/KONKURS - "WINO I KINO"

KONKURS – „WINO I KINO”

Autor: Rafał Sekowski
 
 
Wino i kinomaniacy mamy dla Was KONKURS!!!
 
Wejdź na nasz fanpage na Facebook`u i pod postem konkursowym, w komentarzu, odpowiedz na pytanie:
 
"Jakie powinno być idealne wino, które towarzyszyłoby Tobie podczas seansu ulubionego filmu? Podaj tytuł filmu i uzasadnij odpowiedź."
 
Autor najbardziej kreatywnej odpowiedzi zostanie nagrodzony! Do wygrania kupon rabatowy -50% na zakup dowolnej butelki wina w wybranym sklepie Winosfera oraz zestaw akcesoriów winiarskich (komplet 6 kieliszków do wina KROSNO - do wyboru do białego lub czerwonego wina oraz otwieracz do wina Winosfera).
Na odpowiedzi czekamy do piątku (20.11.2020r.) do godziny 22.00.
Zwycięzca zostanie ogłoszony w sobotę (21.11.2020r.) o godzinie 15.00 na naszym fanpage`u.
 
 
Regulamin konkursu "Winosfera – Wino i kino"
 
§1 Postanowienia ogólne
 
 1. Organizatorem konkursu jest Inter Consult S.A., ul.Słoneczna 20, 60-286 Poznań, NIP: 7791876257, właściciel marki Winosfera.
 2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/winosfera (zwanej dalej “Fanpage”).
§2 Warunki uczestnictwa
 
 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z nim, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin należy rozumieć małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, kuzynostwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
 5. Konkurs trwa od 17.11.2020 r. do 20.11.2020r. do godziny: 22.00.
 6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 21.11.2020r. za pośrednictwem Fanpage.
 7. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
§3 Zadanie konkursowe
 
 1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie przez uczestnika: "Jakie powinno być idealne wino, którego towarzyszyłoby Tobie podczas seansu ulubionego filmu, podaj tytuł filmu”.
 2. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage`u Winosfera na Facebook`u (https://www.facebook.com/winosfera/).
 3. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.
 4. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą uzasadnienie/komentarz, które ich zdaniem jest najbardziej kreatywny, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.
§4 Nagroda
 
 1. Nagrodą w konkursie jest kupon rabatowy 50% na zakup dowolnej nutelki wina w wybranym sklepie Winosfera oraz zestaw akcesoriów winiarskich.
 2. Nagrodę można odebrać osobiście lub może zostać przesłana pocztą.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.12.2020 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 7. Zwycięzca konkursu traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, a wówczas nie podlega ona wydaniu w konkursie. Uczestnik nie może jednak przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, ani domagać się ekwiwalentu finansowego.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyznaczenia zwycięzcy i tym samym – nieprzyznania nagrody.
§5 Reklamacje
 
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji związanej z jego uczestnictwem w Konkursie. Reklamację można wnieść w okresie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§6 Dane Uczestników
 
 1. Uczestnik, wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych, w przypadku otrzymania Nagrody, w postaci imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych Organizatora oraz na fanpage’u www.facebook.com/winosfera/
 2. Przystępując do uczestnictwa w konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na
  przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 4. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania nagrody.
§7 Postanowienia końcowe
 
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu bez podania przyczyny. Nowy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.