Strona główna/Polityka Prywatności
Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności marki Winosfera

 1. Inter Consult S.A. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działań marketingowych związanych z marką Winosfera.

 2. Administrator danych osobowych w ramach działalność oznaczonej w pkt 1 przetwarza dane osobowe kontrahentów, klientów oraz podmiotów zainteresowanych produktami marki Winosfera, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług dotyczących produktów marki Winosfera w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez Inter Consult S.A.

 3. Administrator danych osobowych nie przetwarza w ramach działań oznaczonych w pkt 1 gospodarczej danych wrażliwych w tym danych biometrycznych i genetycznych.

 4. Działania marketingowe oznaczone w pkt. 1 polegają wyłącznie na:
  1. przesyłaniu do klientów, kontrahentów oraz podmiotów zainteresowanych produktami Winosfera, informacji handlowych niestanowiących oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
  2. prowadzeniu programu lojalnościowego,
  3. przesyłaniu do klientów, kontrahentów oraz podmiotów zainteresowanych produktami Winosfera na ich życzenie ofert handlowych,
  4. prowadzeniu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 5. Dane osobowe są pozyskiwane przez administratora:

  1. bezpośrednio od klientów i kontrahentów oraz podmiotów zainteresowanych marką Winosfera,

  2. za pomocą przesyłki elektronicznej,

  3. za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie: http://winosfera.pl,

  4. za pomocą rejestracji do newslettera http://winosfera.pl.

 6. Każdy podmiot korzystający z form przekazania danych wskazanych w pkt. 5lub przekazujący dane osobowe w innej formie jest zobowiązany do przedkładania wyłącznie swoich danych osobowych, które są prawdziwe, aktualne i kompletne. Przekazanie danych będzie uznawane za równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym dokumentem. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez administratora mają wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, które w znacznym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 (Dz.U. 2003.153.1503 z póź. zm.) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 7. Administrator przetwarza dane do czasu zrealizowania celu ich przetwarzania, a po upływie tego terminu przetwarza tylko te dane, których archiwizowanie jest konieczne, ze względu na przepisy ustawy o rachunkowości oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

 8. Administrator danych osobowych nie udostępnia danych przetwarzanych w ramach swojej działalności nieupoważnionym podmiotom trzecim. Jeżeli ze względu na interes przedsiębiorstwa konieczne jest udostępnienie danych osobowych będących w dyspozycji Administratora osobie trzeciej, wówczas Administrator przed faktycznym udostępnieniem danych zawiera z podmiotem otrzymującym dostęp umowę powierzenia przetwarzania.

 9. Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza tylko dane osobowe adekwatne do celów ich przetwarzania. Jeżeli podmiot oznaczony w pkt. 2 przedłoży dane osobowe wykraczające poza niezbędny zakres (tj. dane zbyteczne), administrator usuwa wszelkie dane zbyteczne chyba, że przetwarzanie wskazanych danych jest uzasadnione na podstawie obowiązujących norm prawnych.

 10. Administrator danych osobowych wskazuje, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające możliwe najwyższy stopień ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiedni do zagrożenia oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 11. Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza wszystkie dane osobowe dotyczące marki Winosfera i będące w jego dyspozycji z poszanowaniem obowiązujących norm prawnych.

 12. Każdy podmiot wskazany w pkt. 2 jest wyłącznie odpowiedzialny za udostępnienie nieaktualnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub pozyskanych z naruszeniem przepisów danych osobowych.

 13. Każdy podmiot oznaczony w pkt. 2 ma prawo zwrócić się z wnioskiem do administratora danych osobowych o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych (w szczególność o zakres i cel przetwarzanych danych) wskazanego podmiotu przetwarzanych przez administratora. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, osobiście podpisany przez upoważnionego i przesłany do administratora na adres: ado@winosfera.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Słoneczna 20, 60-286 Poznań.

 14. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Inter Consult S.A. ma prawo otrzymać przetwarzane przez Inter Consult S.A. i dotyczące go dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Wskazany podmiot ma prawo przekazać oznaczone dane do innego administratora, jak również zażądać aby tj. Inter Consult S.A. przekazał je w oznaczonym formacie do, wskazanego przez podmiot, którego dane dotyczą, administratora.

 15. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Inter Consult S.A. może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Inter Consult S.A. jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie powody do ograniczenia przetwarzania.

 16. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Inter Consult S.A. na podstawie zgody wyrażonej przez ten podmiot na przetwarzanie, ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Inter Consult S.A. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody należy przesłać maila o treści "Cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inter Consult S.A. w celach związanych z marką Winosfera” na adres ado@winosfera.pl lub przesłać pisemne oświadczenia na adres siedziby przedsiębiorstwa.
 17. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Inter Consult S.A. na podstawie zgody wyrażonej przez ten podmiot na przetwarzanie danych, ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Inter Consult S.A. wysyłając maila na adres ado@winosfera.pl lub kontakt bezpośredni w siedzibie spółki.
 18. Każdy podmiot, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę w każdym czasie. W celu cofnięcia zgody należy przesłać maila o treści "Cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inter Consult S.A. w celach marketingowych oraz na prowadzenie marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.” na adres: ado@winosfera.pl lub przesłać pisemne oświadczenia na adres siedziby przedsiębiorstwa. Cofnięcie zgody jest możliwe również poprzez wysłanie bezpłatnego SMS o treści "Odmawiam" pod numer +48661003955. Wycofanie zgody poprzez wysłanie wiadomości SMS dotyczy wyłącznie numeru telefonu, z którego SMS zostanie wysłany.
 19. Inter Consult S.A. ma obowiązek usunąć dane osobowe, gdy doszło do cofnięcia zgody, lub gdy zgłosił on prawnie skuteczny sprzeciw, jak i na każde żądanie osoby, której dane dotyczą, gdy przetwarzanie jego danych osobowych nie jest już niezbędne dla celów w których zostały zebrane.

 20. Administrator odpowiada na wnioski i żądania podmiotów, których dane przetwarza, w terminie miesiąca od otrzymania wniosku lub żądania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Inter Consult S.A. informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Administrator udzielając odpowiedzi na wniosek dotyczący informacji o przetwarzanych danych, przedkłada osobie, której dane dotyczą kopię przetwarzanych danych. Administrator może uzależnić wydanie kolejnych kopii od dokonania opłaty.

 21. Administrator oświadcza, że wszelki dane osobowe, które przetwarza w swoich zbiorach są właściwe zabezpieczone na wypadek próby ich pozyskania przez nieuprawnione osoby trzecie.

 22. Administrator oświadcza, że stosuje mechaniczne, techniczne oraz elektroniczne zabezpieczenia do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe.

 23. Każdy podmiot przetwarzający dane w Inter Consult S.A. który poweźmie informację o naruszeniu ochrony danych osobowych jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Administratora Danych Osobowych, który poweźmie niezbędne działania mające na celu możliwie jak najszybsze przywrócenie stanu zgodnego z prawem. W przypadku podejrzenia naruszenia norm prawnych z zakresu ochrony danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych obowiązujących norm prawnych osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 24. Każdy podmiot przetwarzający dane będące w dyspozycji Inter Consult S.A. jest zobowiązany przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zasad polityki czystego biurka, obowiązujących w Inter Consult S.A.

 25. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 18.11.2021 r. i jest dostępny na stronie internetowej tj. http://winosfera.pl oraz w sekretariacie siedziby przedsiębiorstwa.